GEORGIA - THE EMPIRE STATE OF THE SOUTH

Hoofdstad: Atlanta.

Locatie: Georgia ligt aan de Atlantische Oceaan in het oosten. In het noorden grenst het aan de staten Tennessee en North Carolina, in het westen aan Alabama, in het noordoosten aan South Carolina en in het zuiden aan Florida.

Klimaat: Het klimaat van Georgia is een typisch voorbeeld van een vochtig subtropisch klimaat met milde winters en hete zomers.

Beste reistijd: Over het algemeen heeft het voor- en najaar een lichte voorkeur.

Hoogtepunten: Atlanta, Savannah, Stone mountain, Athens en Little white house in Warm Springs.

Tijdsverschil: Eastern time zone. 6 uur vroeger dan Nederland (Europa).


Geschiedenis van Georgia:

De laatste van de 13 oorspronkelijke koloniën is Georgia, gesticht door de Brit James Oglethorpe om de Spaanse expansie vanuit Florida tot staan te brengen. Slavernij was er verboden, maar dat ideaal bezweek onder druk van concurrerende koloniën waar slavernij was toegestaan. Slavenarbeid en de teelt van rijst, indigo en katoen maakten Georgia een rijke kolonie. In de Burgeroorlog trok Sherman met zijn 'mars naar de zee' een spoor van vernieling door de staat. Onder leiding van het pragmatische Atlanta is Georgia de klappen te boven gekomen. De staat profiteerde met zijn gunstige ligging volop van de economische bloei aan het einde van de 20ste eeuw.


Liedjes over Georgia:

1.
Ray Charles - Georgia on my mind.
2.
Gladys Knight & The Pips - Midnight Train To Georgia.
3.
Randy Crawford - Rainy night in Georgia.
4.
The Charlie Daniels Band - The Devil Went Down to Georgia.

5. Joshua Kadison - Georgia rain .
 


Capital: Atlanta.

Location:  Georgia is located on the Atlantic Ocean in the East. In the North it borders to the States Tennessee and North Carolina, Alabama in the West and to the Northeast South Carolina and in the South to Florida.

Climate: The climate of Georgia is typical a humid subtropical climate with most of the state having mild winters and hot summers.

Best time to visit: Generally, the spring and autumn have a slight preference. 

Highlights: Atlanta, Savannah, Stone mountain, Athens and Little White House in Warm Springs.

Time difference: Eastern time zone. 6 hours earlier than the Netherlands (Europe).


History of Georgia:

The last of the 13 original colonies is Georgia, founded by the Englishman James Oglethorpe to stop the Spanish expansion from Florida. Slavery was forbidden, but that ideal break down under pressure from the competing colonies where slavery was permitted. Slave labor and the cultivation of rice, indigo and cotton made Georgia a rich colony. In the Civil War Sherman drew with his "march to the sea' a trail of destruction through the state. Led by the pragmatic Atlanta, Georgia overcome the destruction. Because of the convenient location, the state benefited plenty of the economic boom at the end of the 20th century.

Songs about Georgia:

1. Ray Charles - Georgia on my mind.
2.
Gladys Knight & The Pips - Midnight Train To Georgia
3.
Randy Crawford - Rainy Night in Georgia
4.
The Charlie Daniels Band - The Devil Went Down To Georgia
5. Joshua Kadison - Georgia rain .


                                                                                      
                  

@MK                        

                                                           
                                   
 

eXTReMe Tracker