NEW JERSEY - THE GARDEN STATE

Hoofdstad: Trenton.

Locatie: New Jersey is een staat in het noordoosten en Mid Atlantische regio in de USA. Het grenst in het noordoosten aan New York, in het zuidoosten en zuiden aan de Atlantische oceaan, in het westen aan Pennsylvania en in het zuidwesten aan Delware.

Klimaat: Het weer in New Jersey is vergelijkbaar met het weer in New York. Het is wisselvallig, met matige neerslag het gehele jaar, en een aantal hittegolven in de zomer en koud weer in de winter of zelfs in het vroege voorjaar. Sneeuw is geconcentreerd in de winter maanden.

Beste reistijd: Laat in de lente mei, juni of laat in de zomer en vroeg in de herfst. September en oktober zijn uitstekende maanden om New Jersey te bezoeken, tenzij je van het strand wilt genieten dan zijn de zomer maanden het beste.

Hoogtepunten: Atlantic city, Princeton, Stone Harbor, Cape May en Newark.

Tijdsverschil: Eastern time zone. 6 uur vroeger dan Nederland.

Geschiedenis van New Jersey:

De Lenni Lenape-Indianen (vaak ook Delaware-Indianen genoemd) bewoonden het gebied dat nu New Jersey heet, toen de eerste blanke kolonisten uit Holland zich hier vestigden. Hun voorbeeld werd spoedig gevolgd door kolonisten uit Finland en Zweden. De aanspraken die de Verenigde Oostindische Compagnie op dit gebied liet gelden, waren gebaseerd op het feit dat Henry Hudson, die in 1609 voor anker ging in de tegenwoordige Newark Bay, onder de vlag van de VOC voer. Toen England zich in 1664 gewapenderhand meester had gemaakt van de Hollandse koloniën, destijds Nieuw-Nederland genoemd, begonnen er grote aantallen kolonisten uit England te arriveren. In 1666 werd de stad Newark gesticht. Na de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog van 1775, waarmee de Dertien Koloniën aan de Atlantische kust (waartoe ook New Jersey behoorde) zich afscheidden van England, kon New Jersey tot bloei komen. Ook in de 19de en 20ste eeuw bleven handel en industrie zich in hoog tempo ontwikkelen. De fabrieken en assemblagebedrijven van New Jersey waren vooral van belang in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, want hier werd veel wapentuig en oorlogsmaterieel vervaardigd. De laatste twintig jaar is vooral de dienstverlenende sector gegroeid.


Liedjes over New Jersey:

1.
Alabama 3 - Woke up this morning.
2.
Bruce Springsteen - Atlantic City .
3. Tom Waits - Jersey girl
 Capital: Trenton.

Location: New Jersey is a state in the Northeastern and Middle Atlantic regions of the USA. It is bordered on the northeast by New York, on the southeast and south by the Atlantic Ocean, on the west by Pennsylvania and on the southwest by Delaware.

Climate: New Jersey weather is very similar to New York. It's changeable, with moderate precipitation all over the year and some heat waves in summer and cool weather in winter or even in the early spring. Snow is concentrated in the winter months.

Best time to visit: Late spring May, June or late summer and early fall September, October are excellent months for visiting New Jersey, unless you want to enjoy the beach life of New Jersey (the summer months are in this case the best).

Highlights: Atlantic city, Princeton, Stone Harbor, Cape May and Newark.

Time difference: Eastern time zone. 6 hours earlier than the Netherlands.

History of New Jersey:

The Lenni Lenape Indians (often called Delaware Indians) inhabited the area now called New Jersey, when the first white settlers from Holland settled here. Soon their example was followed by colonists from Finland and Sweden. The claims that was taken over by the East India Company in this area were based on the fact that Henry Hudson, who anchored in today's Newark Bay in 1609, under the flag of the Dutch East India Company. When England became the owner of the Dutch colonies by force of arms in 1664 ( then called New-Netherlands) a large numbers of settlers began to arrive from England.  In 1666, the city of Newark was founded. The thirteen colonies on the Atlantic coast (which includes New Jersey) seceded from England after the American war of independence in 1775, New Jersey finally could flourish. Also, in the 19th and 20th centuries trade and industry remained developing rapidly. The factories and Assembly companies of New Jersey were particularly important in the first and second world war because a lot of weaponry and military equipment was manufactured here. Especially the service sector has grown in the last two decades. 
 
Songs about New Jersey:

1.
Alabama 3 - Woke up this morning.
2.
Bruce Springsteen - Atlantic City.
3.
Tom Waits - Jersey girl.@MK
                                                                            
 

eXTReMe Tracker