PELLA                                                                      BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Pella 2021:

1)
Pella: Pella kent een groot aantal inwoners met Nederlandse voorouders, afstammelingen van de groep emigranten onder leiding van de predikant Hendrik Scholte. De naam Pella is afkomstig van de Palestijnse stad Pella, een toevluchtsoord voor Christenen in de eerste eeuw. Een bezoek aan Pella is beslist de moeite waard. Behalve dat er een aantal bezienswaardigheden zijn die ik hieronder apart benoem is het zeker als Nederlander erg leuk om een stukje Nederland in Amerika terug te vinden. Behalve tijdens het Tulpenfestival heb je genoeg aan een dag om Pella te bezoeken. 

2) Vermeer Mill & Historical Village: De Vermeer molen is sinds 1850 een werkende molen en is het hoogste in de Verenigde Staten. De Vermeer molen maalt tarwe tot meel met alleen wind energie. Neem deel aan een rondleiding, hier wordt alles uitgelegd over de molen onder andere wanneer het is gebouwd en verscheept naar Pella. De rondleidingen beginnen om 10:30, 11:30, 13:30 en 14:30. Na de rondleiding kun je hier nog vrij rondlopen en alles rustig bekijken. Grenzend aan de molen ligt het historische dorp met kleurrijke bloemen en een complex van 21 gebouwen die het leven in Pella weergeven vanaf de pioniersdagen tot het begin van de 20e eeuw. Het huis waar Wyatt Earp zijn kindertijd heeft doorgebracht is hier ook te vinden. 

3)
Scholte House Museum & Gardens: Het Scholte House, gebouwd in 1847, toont het leven van Pella's oprichter; de 22 kamers zijn zorgvuldig ingericht voor rondleidingen. In de tuin staan in de lente de tulpen en in de zomer de jaarlijkse bloemen in bloei. De bronzen sculpturen vieren de Nederlands immigranten van Pella. Open van mei tot september. Aanrader: Bezoek Maria's Tea Room en ervaar de Nederlandse cultuur. Hier kun je thee en koffie drinken en krijg je typische Hollandse koekjes geserveerd (alleen op reservering).

4)
Jaarsma Bakery: Bezoek de Nederlandse bakker Jaarsma (27 Franklin Street). Dit familiebedrijf, opgericht in 1898 is gespecialiseerd in Nederlandse lekkernijen. De Nederlandse koekjes, brood en snoepgoed is helaas wel aangepast aan de Amerikaanse smaak waardoor de lekkernijen toch anders smaken.

5) Beste Reistijd: Ieder voorjaar zijn er in Pella tienduizenden kleurige tulpen te bewonderen. Het festival wordt gedurende het eerste weekend van mei, drie dagen (donderdag, vrijdag en zaterdag) gehouden. Tijdens de zogeheten Tulip Time, dragen veel inwoners van Pella oude klederdrachten uit Holland en kun je genieten van muziek, eten, handwerkers en verschillende Nederlandse uitvoeringen waaronder de klompendans. Highlights / tips Pella 2021:

1)
Pella: Pella has a large population with Dutch ancestors, descendants of a group emigrants led by the minister Hendrik Scholte. The name Pella comes from the Palestinian city of Pella, a refuge for Christians in the first century. A visit to Pella is definitely worth it. Apart from the fact that there are a number of attractions that I mention below separately, it is certainly nice as a Dutchman to find a piece of the Netherlands in America. Except during the Tulpen festival you have enough to spend one day visiting Pella. 

2)
Vermeer Mill & Historical Village: The Vermeer Mill is an 1850's working mill and is the tallest in the United States. The Vermeer Mill grinds wheat into flour using only wind power. Take part in a guided tour, everything is explained about the mill, among other things such as when it is built and shipped to Pella. The tours start at 10:30, 11:30, 13:30 and 14:30. After the tour you can still walk around and explore everything. Adjoining the windmill is the Historical Village with colorful flower gardens and a complex of 21 buildings that depict home life in Pella from pioneer days to the early 20th century. The boyhood home of Wyatt Earp is located within the Historical Village. 

3)
Scholte House Museum & Gardens: The Scholte House, built in 1847, displays the life of Pella's founder; the 22 rooms are carefully laid out for self guided tours. The garden's bloom with tulips in the spring and annual flowers throughout the summer. The bronze sculptures celebrate Pella's Dutch immigrants. Open from May through September. Recommended: Visit Maria's Tea Room, here you can taste some tea and/or coffee with typical Dutch Cookies and experience the Dutch culture (reservation only).

4)
Jaarsma Bakery: Visit the Dutch bakery Jaarsma (27 Franklin Street). This family business, founded in 1898, specializes in Dutch delicacies. The Dutch cookies, bread and sweets is adapted to the American taste which makes the delights quite different unfortunately. 

5) Best time to travel: Every spring there are tens of thousands of colorful tulips in Pella. The festival is held for three days (Thursday, Friday, and Saturday) during the first weekend in May. During the so-called Tulip Time, many residents of Pella wear old costumes from Holland and you can enjoy music, food, craftsmen and various Dutch performances, including the clog dance.


Het stadje Pella ten zuidoosten van de hoofdstad Des Moines draagt duidelijk het stempel van de groep van circa 700 Hollandse kolonisten die hier in 1847 een nieuw vaderland en godsdienstvrijheid vonden. Deze mannen en vrouwen staken in vier zeilschepen de Atlantische Oceaan over en landden bij de stad Baltimore, gelegen aan Chesapeake Bay, aan de oostkust.

The town of
Pella that lies south-east of the capital, Des Moines, cleary bears the mark of the group of approximately 700 Dutch settlers who found a new fatherland and religious freedom settled here in 1847. These men and women crossed the Atlantic Ocean in four sailing ships and landed downtown Baltimore, located on Chesapeake Bay on the east coast.

Van hier voeren ze de Ohio River af en zeilden via de Mississippi naar Keokuk. Daar ontscheepte de groep zich en trok per huifkar of te voet naar een plaats in Iowa die zij - naar een plaatsje in de bijbel - Pella noemden.

From here they sailed the Ohio River and sailed to Keokuk via the Mississippi. The group disembarked and pulled by covered wagon or on foot to a place in Iowa - to a place in the Bible - which they called
Pella.

Bakkerij Jaarsma is een familiebedrijf en is sinds 1898 open en is gespecialiseerd in authentieke Hollands gebak.

Jaarsma Bakery has been family owned and operated since 1898, specializing in authentic Dutch pastries. 


Het interieur en het aanbod van Nederlandse producten zoals hagelslag en gestampte muisjes geef je het gevoel dat je in een oud Nederlandse bakkerij rondloopt.

The interior and the range of Dutch products such as sprinkles and mashed mice (this is not real mice but sweet on bread) give you the feeling that you are walking around in an old Dutch bakery.


Wat ik alleen erg jammer vond is dat de Nederlandse lekkernijen, waaronder de bokkepoten niet meer zo proeven als de echte Nederlandse koekjes. Het is teveel aangepast aan de smaak van de Amerikanen waardoor de echte smaak niet meer te proeven is helaas.

What I find pity is that the Dutch delicacies, such as the goat legs no longer taste like the real Dutch cookies. It is too much adapted to the taste of the Americans so that the real flavor can not be tasted anymore. 


                                    Lucas Verbij bouwde delen van de Vermeer molen in Nederland (foto hierboven).


                                      Lucas Verbij built parts of the Vermeer Mill in the Netherlands (picture above).                     

                                    Deze onderdelen zijn door ervaren Nederlandse vakmensen in Pella gemonteerd.

                                                      These parts were assembled in Pella by skilled Dutch craftsmen. 
De Vermeer molen wordt aangedreven door 100% wind energie en maalt tarwe tot meel en is de hoogst werkende windmolen in de Verenigde Staten. Hierboven kun je zien hoe men in een windmolen leeft en hoe meel wordt gemaakt. 

The Vermeer mill is operated by 100% wind power and grinds wheat into flour and is the tallest working windmill in the United States. Above on the pictures you can see hoe people live in a windmill and how flour is made. 

                                         Vanaf de Vermeer molen heb je een prachtig
uitzicht op het plaatsje Pella.

                                              From the Vermeer mill you have a beautiful
view of the town of Pella

Het historical Village aan 507 Franklin Street omvat een aantal gerestaureerde gebouwen uit de 19de eeuw, waaronder een oude smederij en een graanmolen.

The
historical Village at 507 Franklin Street includes a number of restored buildings from the 19th century, including an old smithy and a grain mill. 

Tegenwoordig staat Nederland nog steeds bekend om zijn tulpen en andere bloemen. Vaak wordt Nederland de bloemenwinkel van de wereld genoemd. Deze bloemen zijn overal zichtbaar in het plaatsje Pella. De Hollanders namen hun liefde voor tulpen mee toen ze zich in het buitenland vestigden.

Today, the Netherlands is still known for its tulips and other flowers. The Netherlands is often called the flower shop of the world. These flowers are visible everywhere in the town of Pella. The Dutch took their love of tulips with them when they settled abroad.  


Hierboven een foto van een oud Nederlands interieur en foto's van Nederlandse vrouwen in klederdracht die hier in Pella wonen of hebben gewoond.

Above is a photograph of an old Dutch interior and photographs of Dutch women in traditional costume who live or have lived here in Pella. 


Ook staat hier het huis waar de legendarische sheriff Wyatt Earp (1849-1929) zijn jeugdjaren heeft doorgebracht.

Also, here stands the house where the legendary sheriff Wyatt Earp (1849-1929) spent his childhood.


Earp heeft een belangrijke rol gespeeld bij het aan banden leggen van de wetteloosheid in het Wilde Westen en is het onderwerp geweest van talloze westerns (zie foto hierboven).

Earp has played an important role in curbing the lawlessness of the Wild West and has been the subject of countless westerns (see
picture above). 

Hierboven prachtige tegels met oud Nederlandse landschappen die in het centrum van Pella te vinden zijn.

Above are beautiful tiles with old Dutch landscapes that can be found in the center of Pella. 
Het Scholte House (728 Washington Street) was de woning van ds. H.P. Scholte, de stichter van Pella (hierboven op de foto).

The Scholte House (728 Washington Street) was the home of Rev. H.P. Scholte, the founder of Pella (pictured above).@MK


 
eXTReMe Tracker