RHODE ISLAND - THE OCEAN STATE

Hoofdstad: Providence.

Locatie: Rhode Island is een staat in de New England regio. Rhode Island is de kleinste staat in dit gebied. Rhode Island wordt begrensd door Connecticut in het westen en Massachusetts in het noorden en oosten en grenst aan het water met Long Island New York in het Zuid Westen.

Klimaat: Rhode Island heeft een vochtig continentaal klimaat met warme regenachtige zomers en koude winters.

Beste reistijd: In het algemeen, van mei tot september is de beste tijd om te bezoeken. Maar de herfst is de mooiste tijd vanwege de herfst kleuren.

Hoogtepunten: Newport, Providence, Block Island, Slater Mill Historic Site en Pawtucket.

Tijdsverschil: Eastern time zone. 6 uur vroeger dan Nederland.

Geschiedenis van Rhode Island:

De naam Rhode Island is wellicht afkomstig van de Italiaanse zeevaarder Giovanni da Verrazano, die het huidige Block Island in 1524 vernoemde naar het Griekse eiland Rhodos. De eerste belangrijke nederzetting in het gebied van het tegenwoordige Rhode Island werd gesticht in 1636, onder aanvoering van dominee Roger Williams, die wordt beschouwd als de grondlegger van Rhode Island. De nederzetting kreeg de naam Providence (goddelijke voorzienigheid): Roger Williams en zijn volgelingen waren ervan overtuigd dat God het beste met hen voor had. In 1644 verkreeg Williams een Royal charter, dat in 1663 werd vernieuwd. Rhode Island verkreeg hiermee zelfbestuur en godsdienstvrijheid. In de periode die voorafging aan de Onafhankelijksheidsoorlog speelde Rhode Island een toonaangevende rol. De periode na de oorlog betekende het begin van de industriële expansie van Rhode Island. De overvloed aan witte steenkool (waterkracht) bevorderde een snelle ontwikkeling van de industrie. In de eerste helft van de 19de eeuw stroomden grote aantallen kolonisten uit Ierland, Engeland en Schotland toe; de toestroom van emigranten uit Italië, Polen, Portugal en Scandinavië kwam omstreeks de eeuwwisseling op gang.

Liedjes over Rhode Island:

1.
Ike & Tina Turner - Sweet Rhode Island Red.
2.
Someday Providence - Summertime in Rhode Island.
3.
Blossom Dearie - Rhode Island is Famous For You
4.
The Softies - Holiday in Rhode Island
5.
Kydells - Rhode IslandCapital: Providence.

Location: Rhode Island is a state in the New England region. Rhode Island is the smallest state in this area. Rhode Island is bordered by Connecticut in the west and Massachusetts in the north and east and borders to the water of Long Island New York in the South West.

Climate: Rhode Island has a humid continental climate with warm rainy summers and cold winters.


Best time to visit: In general, from May to September is the best time to visit. But autumn is the most beautiful time because of the autumn colors.

Highlights: Newport, Providence, Block Island, Slater Mill Historic Site and Pawtucket.

Time difference: Eastern time zone. 6 hours earlier than the Netherlands.

History of Rhode Island:

The name Rhode Island probably derives from the Italian navigator Giovanni da Verrazano, which named the current Block Island after the Greek island of Rhodes in 1524. The first major settlement in the area of present-day Rhode Island was founded in 1636, led by Pastor Roger Williams, who is considered the founder of Rhode Island. The settlement was given the name Providence (Divine Providence): Roger Williams and his followers believed that God wanted the best for them. In 1644, Williams obtained a Royal Charter, which was renewed in 1663. Rhode Island gained the autonomy and freedom of religion. In the period prior the War of Independence Rhode Island played a leading role. The period after the war marked the beginning of the industrial expansion of Rhode Island. The abundance of white coal (water power) promoted the rapid development of the industry. In the first half of the 19th century, large numbers of settlers from Ireland, England and Scotland came here; the inflow of immigrants from Italy, Poland, Portugal and Scandinavia began around the turn of the century.

Songs about Rhode Island:

1.
Ike & Tina Turner - Sweet Rhode Island Red.
2. Someday Providence - Summertime in Rhode Island.
3. 
Blossom Dearie - Rhode Island is Famous For You
4. 
The Softies - Holiday in Rhode Island
5.
Kydells - Rhode Island
@MK

                                                                                                       

eXTReMe Tracker