TENNESSEE - THE VOLUNTEER STATEHoofdstad: Nashville.

Locatie: Tennessee wordt in het noorden begrensd door de staten Kentucky en Virginia, in het oosten door de staat North Carolina, en in het zuiden door de staten Georgia, Alabama en Mississippi. De westelijke grens wordt gevormd door de Mississippi River, die Tennessee scheidt van de staten Arkansas en Missouri.

Klimaat: Het merendeel van de staat heeft een vochtig subtropisch klimaat, met uitzondering van een aantal van de hoger gelegen gebieden in de Appalachen

Beste reistijd: Over het algemeen heeft het voor- en najaar een lichte voorkeur. De temperatuur is op de meeste plekken dan aangenaam.

Hoogtepunten: Memphis, Graceland, Nashville, Opryland, Great Smokey National Park, Chattanooga en Knoxville te veel om op te noemen.

Tijdsverschil: Eastern time zone, 6 uur vroeger dan Nederland.

Geschiedenis van Tennessee:


De vroegste bewoners van het gebied waren de Indiaanse mound builders. Deze naam werd gegeven aan Indianenstammen die grote aarden terpen of grafheuvels (mounds) opwierpen. Deze terpen zijn te vinden in een gebied dat zich van de Grote Meren (bij het huidige Chicago) uitstrekt tot aan de Gulf of Mexico en van de Mississippi River tot aan de Appalachen. De mounds, die in grootte sterk variëren, werden voornamelijk opgeworpen als begraafplaatsen voor opperhoofden en/of priesters. Op de terpen zelf werden vaak tempels of openbare gebouwen neergezet. Voor zover bekend was de Spaanse ontdekkingsreiziger Hernando De Soto de eerste blanke die in 1541 doordrong tot in Tennessee. Destijds werd deze streek bewoond door Indianen van de stammen der Cherokees, de Chickasaw, de Creeks en de Shawnees. Op 1 juni 1796 werd het Tennessee Territory als zestiende staat onder de naam Tennessee tot de VS toegelaten. Aan het eind van de jaren dertig van de vorige eeuw werden de Cherokees en Chickasaw van hun land verdreven en gedwongen zich te vestigen in het huidige Oklahoma, de zoveelste zwarte bladzijde in de Indiaanse-Amerikaanse geschiedenis. Zeer veel immigranten uit Europa begonnen zich vervolgens in Tennessee te vestigen. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861 – 1865) sloot Tennessee zich aan bij de Confederatie van Zuidelijke Staten, die zich van de VS afscheidde. Met uitzondering van Virginia is op het grondgebied van Tennessee het meeste bloed gevloeid. In februari 1862 werd Nashville door de troepen van de Unie bezet. Twee maanden daarna vond de Battle of Shiloh plaats, een van de bloedigste veldslagen uit de Burgeroorlog, die bij de staatsgrens met Mississippi werd uitgevochten. In juni 1862 namen de legers van de Unie de stad Memphis in. In maart 1866 werd Tennessee opnieuw toegelaten tot de VS. De staat was hiermee de eerste van de zuidelijke staten die na de Burgeroorlog weer werd opgenomen in de statenbond.


Liedjes over Tennessee:

1.
Marc Cohn - Walking in Memphis.
2.
Creedence Clearwater Revival - Proud Mary.
3.
Paul Simon - Graceland.
4.
Johnny Cash - A boy named Sue.
5.
The Monkees - Last train to Clarksville.Capital: Nashville.


Location: Tennessee is borderd in the North by the States of Kentucky and Virginia, in the East by the State of North Carolina and in the South by the States of Georgia, Alabama and Mississippi. The western border is formed by the Mississippi River which separates the States Arkansas, Tennessee and Missouri.

Climate: Most of the state has a humid subtropical climate, with the exception of some of the higher elevations in the Appalachians.

Best time to visit: In general, the spring and autumn has a slight preference. Than, the temperature is pleasant in most places.

Highlights: Memphis, Graceland, Nashville, Opryland, Great Smokey National Park, Chattanooga and Knoxville too many to mention.

Time difference: Eastern time zone, 6 hours earlier than the Netherlands (Europe).

History of Tennessee:


The earliest inhabitants of the area were the Native American mound builders. This name was given to Indian tribes which threw up large mounds or burial mounds. These mounds are found in an area of the Great Lakes (at current Chicago) to the Gulf of Mexico and from the Mississippi River to the Appalachian Mountains. The mounds, which vary in size, were mostly raised as burial grounds for chiefs and / or priests. On the mounds,  temples or public buildings were build very often. As far as known, the Spanish explorer Hernando De Soto was the first white man who penetrated in Tennessee in 1541. At that time this region was inhabited by Indians of the tribes of the Cherokee, Chickasaw, the Creeks and the Shawnee. On June 1, 1796 the Tennessee Territory became the sixteenth state authorized under the name Tennessee to the US. At the end of the thirties of the last century, the Cherokee and Chickasaw were driven from their land and forced to settle in present Oklahoma, another black page in Native American history. Many immigrants from Europe started to settle subsequently in Tennessee then. During the American civil war (1861 – 1865) Tennessee joined the Confederacy of Southern States, which separated itself from the US. With the exception of Virginia the most blood was shed in the territory of Tennessee. In February 1862, Nashville was occupied by Union troops. Two months after that. the Battle of Shiloh took place, one of the bloodiest battles of the Civil War, which was fought at the state border with Mississippi. In June 1862, the Union troops took over the city of Memphis. In March 1866, Tennessee was readmitted to the US again. After the Civil War the state was thus the first of the southern states that was included in the confederation again.

Songs about Tennessee:

1. Marc Cohn - Walking in Memphis.
2.
Creedence Clearwater Revival - Proud Mary.
3.
Paul Simon - Graceland.
4.
Johnny Cash - A boy named Sue.
5.
The Monkees - The last train to Clarksville@MK

eXTReMe Tracker