WEST VIRGINIA - THE MOUNTAIN STATE
Hoofdstad
: Charleston.

Locatie: West Virginia is een staat in de Appalachian en de Mid-Atlantische regio van de VS. De staat West Virginia grenst in het noorden aan Pennsylvania, in het oosten aan Maryland en Virginia, in het zuiden aan Virginia en in het westen aan Kentucky en Ohio.  

Klimaat: Het klimaat van West Virginia is een vochtig subtropisch klimaat met hete vochtige zomers en zachtere winters.

Beste reistijd: Mei, juni of laat in de zomer en herfst.

Bezienswaardigheden: Monogahela National forest, Harpers Ferry National Historic Park en Charleston.

Tijdsverschil: Eastern time zone. 6 uur vroeger dan Nederland (Europa).

Geschiedenis van West Virginia:


Ongeveer 2000 jaar geleden leefde er een Indiaans volk in het gebied dat nu West Virginia heet. Deze Indianen wierpen grote aarden heuvels op (mounds) en worden daarom door de archeologen aangeduid als mound builders. Aangenomen wordt dat de in Duitsland geboren ontdekkingsreiziger Johann Lederer en de Fransman Robert Cavalier, de eerste blanken zijn geweest die dit gebied hebben verkend. In elk geval eiste Lederer het gebied in 1669 voor England op, terwijl Cavalier datzelfde jaar namens de Franse kroon aanspraak op maakte. In 1716 leidde gouverneur Alexander Spotswood van de kolonie Virginia een expeditie naar de Allegheny Mountains en eiste opnieuw het gebied voor Engeland op. Het waren echter uit Pennsylvania afkomstige Duitse kolonisten die de eerste permanenente blanke nederzetting in West Virginia stichtten, onder de naam Mecklenburg (later omgedoopt tot Shepherdstown). De verdere kolonisatie van dit gebied verliep tamelijk traag. Tot 1863 maakte West Virginia deel uit van eerst de kolonie en later de staat Virginia. Al in 1776 dienden de kolonisten van het westen van de staat Virginia bij het tweede Continental Congress te Philadelphia een verzoek in voor de instelling van een autonome regering voor hun gebied. Er zou echter bijna een eeuw verstrijken voordat dit verzoek werd ingewilligd. Directe aanleiding daartoe was de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865). Al in 1859 had de leider van de slaven John Brown een poging gedaan een slavenopstand in het zuiden te ontketenen, door zich in het stadje Harpers Ferry in het westen van de toenmalige staat Virginia meester te maken van het US Arsenal. De gemoederen liepen hoog op en de tegenstellingen tussen het oostelijke deel van Virginia, met zijn vele grote plantages die afhankelijk waren van slavenarbeid, en het westen van de staat, waar overwegend kleinere boeren woonden die zelf hun land bewerkten, verdiepten zich. De meningsverschillen namen verder toe toen het invloedrijke oosten van Virginia in 1861 gedaan kreeg dat de volksvertegenwoordiging voor afscheiding van de Unie en toetreding tot de Confederatie stemde. De bevolking van het westen van de staat voelde niets voor afscheiding en besloot tot het uitroepen van een nieuwe staat onder de naam West Virginia, die in 1863 officieel als vijfendertigste staat tot de Verenigde Staten werd toegelaten. In 1885 kreeg Charleston de status van hoofdstad van West Virginia.

Liedjes over West Virginia:


1. John Denver - Take me home, country roads.
2.
Emmylou Harris - The Green Rolling Hills of West Virginia.
3. Johnny Cash - Bottom of a mountain.
4.
Loretta Lynn - Coal Miner's Daughter.
5.
Hank Williams Jr - Country Boy Can Survive.Capital: Charleston.

Location: West Virginia is a state in the Appalachian and Mid-atlantic regions of the US. The state of West Virginia is bordered to the north by Pennsylvania, in the east to Maryland and Virginia, in the south to Virginia and in the west to Kentucky and Ohio, bordered by
Virginia to the southeast.

Climate: The climate of West Virginia is a humid subtropical climate with hot, humid summers and milder winters.

Best time to visit: May, June or late summer and autumn.

Highlights: Monogahela National forest, Harpers Ferry National Historic Park and Charleston.

Time difference: Eastern time zone. 6 hours earlier than the Netherlands (Europe).

History of West Virginia:


About 2,000 years ago, Native American people lived in the area that is now called West Virginia. These Native Americans built large earthen hills (mounds), and are therefore referred by the archaeologists as mound builders. It is assumed that the German-born explorer Johann Lederer and the Frenchman Robert Cavalier, were the first whites to explore this area. In any case, Lederer claimed this area for England in 1669, while Cavalier claimed the area on behalf of the French crown in the same year. In 1716, Governor Alexander Spotswood of the Virginia colony led an expedition to the Allegheny Mountains and claimed the area for England again. However, it was from Pennsylvania-based German settlers who founded the first permanent white settlement in West Virginia, under the name Mecklenburg (later renamed Shepherdstown). The further colonization of this area was rather slow. Until 1863 West Virginia was part of the colony and later the state of Virginia. In early 1776, the settlers from the west of the state of Virginia at the second Continental Congress in Philadelphia applied for the establishment of an autonomous government for their area. However, almost a century would pass before this request was granted. The reason for this was the American Civil War (1861-1865). Already in 1859, the leader of the slaves John Brown had attempted to unleash a slave uprising in the south by becoming master of the US Arsenal in the town of Harpers Ferry in the west of the state of Virginia then. The differences of opinion increased further when the influential East of Virginia was given that the people's representation voted for secession from the Union and joining the Confederation in 1861. The population of the western part of the state was not interested in seperation and decided to declare a new state called West Virginia, which officially was admitted as thirty state to the United States in 1863. In 1885, Charleston received the status of West Virginia's capital.

Songs about West Virginia:

1. John Denver - Take me home, country roads.
2.
Emmylou Harris - The Green Rolling Hills of West Virginia
3.
Johnny Cash - Bottom of a mountain.
4. Loretta Lynn - Coal Miner's Daughter.
5. Hank Williams Jr - Country Boy Can Survive.
@MK
                                                                           

eXTReMe Tracker